Nederlandse Samojeden Club
opgericht 13 augustus 1932

Home > Algemene Ledenvergadering > Clubmatch > Evenementen

AGENDA 2022

ALV 2022

Zondag 15 mei 2022

LogoNSCpos.jpg

       ALV 2022

Het bestuur van de Nederlandse Samojeden Club nodigt hierbij al haar leden uit voor de Digitale Algemene Ledenvergadering op zondag 15 mei 2022. Om aan de vergadering deel te kunnen nemen is het technisch noodzakelijk dat u zich aanmeldt op  nscalv@outlook.com

 

AGENDA

 

Aanvang: 13.30 uur

 

1. Opening en vaststellen deelnemers

Rivka Koops heeft de technische leiding van het internet-gebeuren. Zij noteert wie er ingelogd zijn.

 

2. Mededelingen en uitleg stemprocedure.

Stemmen voor de gewone onderwerpen kan per handopsteken, waar nodig zal er via een stembureau (per whatsapp of sms aan een onafhankelijk persoon, die geeft dan de uitslagen door aan de vergadering),  gestemd kunnen worden.

 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2021

Gepubliceerd in Samovaria 21-2

 

4. Financieel jaarverslag 2021

            b. verslag kascontrole commissie

            c. vaststellen van de jaarrekening 2021 en dechargeren van het bestuur voor het gevoerde beleid.

            d. benoeming kascontrole commissie.

            e. begroting 2022

 

f. Jaarverslag 2021 van het Bestuur van de Nederlandse Samojeden Club

 

5. Kampioensclubmatch en doedag update  (29 mei en 12 juni oktober ) en voorbereiding jubileum.

 

6. Benoeming bestuursleden

Het bestuur stelt voor het aantal bestuursleden op 5 te houden.

Coby Rees en Rivka Koops zijn aftredend en herkiesbaar.

Er zijn nog geen tegenkandidaten.

 

7. Rondvraag     (mondeling – geen discussie)

 

8. Sluiting

 

ALVDe NSC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze site.

© 2016 Nederlandse Samojeden Club